Holthuysenhofje

Oosterpark 6

Gesticht in 1897
Was bestemd voor: N.H vrouwen van boven de 60 jaar.
Huidige bestemming: Studenten en jongeren met een laag inkomen.

Bijzonderheden: gevelsteen onder dakrand met de naam van de stichtster.

Beschrijving hofje:
Dit hofje heette oorspronkelijk Gesticht van Sandrina Louise Geertuida Holthuysen, hetgeen nog te lezen valt op een gevelsteen onder de dakrand. Het is bij testament gesticht door de weduwe Willet-Holthuysen, meer bekend van het Museum Willet-Holthuysen, waartoe zij en haar echtgenoot Abraham Willet, hun woonhuis aan de Herengracht 605 na hun beider dood bestemden. Bij haar dood in 1895 liet mevrouw Holthuysen de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente een huis na, om te bestemmen voor 14 bejaarde vrouwen die hier om niets zouden kunnen wonen. Het betreffende huis gelegen aan de Amstelstraat 22, bleek voor dit doel te klein en door ruiling verwierf de Diaconie een stuk grond aan het Oosterpark, waarop het hofje werd gebouwd. Het was bestemd voor veertien bejaarde Nederlands Hervormde weduwen of ongehuwde vrouwen van boven de 60 jaar. Iedere bewoonster had de beschikking over een kamer en een keuken. Naast vrij wonen kregen de bewoonsters een maandelijkse uitkering, gefinancierd uit de rente van een apart fonds. In de tijd van Alings (1965) woonden hier nog 23 vrouwen die vrij wonen genoten, de maandelijkse uitkering was inmiddels afgeschaft.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw voldeed het hofje niet meer aan de doelstelling en liep langzaam leeg. In die periode is het een tijdlang gekraakt geweest. In 1987 is het verkocht aan Woningstichting De Key en verbouwd tot 19 Hat-eenheden en 2 tweekamerwoningen, waarna een deel van de krakers en studenten is teruggekeerd. Een lange gang aan weerszijden van het trappenhuis, geeft toegang tot de woningen, die uitzien op de straat dan wel op de tuin. De vroegere stichting die alleen nog in naam bestond, is overgegaan in de Bewonersvereniging Stichting Holthuysenhofje, die verantwoordelijk is voor de toewijzing. Een van de leden is gekozen tot contactpersoon en voert de onderhandelingen met De Key. Het hofje wordt verhuurd aan studenten en jongeren met een laag inkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *